Нов образователен модел за човечеството

154

Време е парадигмата на образователната система да претърпи основна промяна. От прекалено дълго тя е застинала в Средновековието. Учителите все още се изправят пред класа и представят информация, голяма част от която реално е безсмислена. Училищата насърчават съревноваването, конформизма, послушанието и стандартизацията, едновременно с това потискайки естествените ни творчески импулси и способностите ни за критично мислене.

Производственият модел на образование моделира децата, така че те свикват да бъдат безкритични пчели-работнички в една система, която не се грижи за човешкия прогрес. В резултат човечеството е в застой. Ако искаме да достигнем следващия етап от еволюцията си, образователната ни система трябва да претърпи революция.

“Никога няма да промениш нещата чрез борба със съществуващия ред. За да промениш нещо, трябва да създадеш нов модел, който да превърне съществуващия модел в отживелица.” – Бъкминстър Фулър

Шестизмерният модел

Преди около 10 месеца (оригиналната статия е публикувана през май 2015 – б.пр.) изпитах пълно и внезапно пробуждане, осъзнавайки, че човечеството е на път да катастрофира. В този момент реших, че ще посветя живота си на промяната на образователната система. Както Фулър, аз също мисля, че ще е много по-прагматично да започнем начисто, отколкото да се опитаме да закърпим дупките в старата система. Така измислих това, което наричам Шестизмерен модел.

Тези шест измерения са, в случаен ред: Себеоткриване, Изследване, Устойчивост, Иновативност, Комуникация и Съпричастие.

Себеоткриване

Първото от шестте измерения се занимава с вътрешното личностно израстване на всяко дете. Децата ще имат достъп до всички начини за извършване на открития, които желаят, от артистични и естетични изяви до спортни занимания и дейности на открито.

Творческата игра ще бъде постоянен елемент и учениците ще имат свободата да избират между разнобразни творчески средства и похвати, с които да рисуват, строят, изобретяват, композират, проектират, измислят и експериментират на воля.

Учителите ще отделят време да опознаят личността на всеки ученик и ще полагат усилия да открият и подхранват естествените умения и интереси на всяко дете.

Всички деца без значение на възрастта ще участват в упражнения по медитация и концентрация, които ще им помогнат да се настроят в съгласие с истинската си същност и да намерят своя път на развитие в живота. Тези упражнения няма да бъдат задължителни, вместо това училищата ще насърчават използването им като средство за себеоткриване.

Изследване

Това измерение е свързано с предоставянето на средства и ресурси на учащите, така че те да могат да мислят напълно независимо и критично, и да събират информация чрез изследователски подход. Ролята на учителя ще се промени от информационен диктатор на улеснител на свободния диалог. Традиционните методи на преподаване ще отстъпят мястото си на наставничество в Сократов стил, което включва поставяне на предизвикателства чрез задаване на отворени въпроси, както и насърчаване на учениците да бъдат задълбочени в отговорите си. Сократовото наставничество дължи името си на атинския философ Сократ, който е казал мъдро:

Училищата няма да преподават една-единствена версия на историята. Вместо това децата ще изследват историческите извори от различни гледни точки и алтернативните версии на събитията няма да бъдат отхвърляни или пренебрегвани. Децата ще събират и претеглят данните, за да достигнат до собствени заключения. Различията в мненията ще бъдат насърчавани и ще бъдат необходима промяна на Оруеловото стадно мислене. Философията ще бъде преподавана като част от това измерение, давайки на учениците способността да подлагат на съмнение собствените си твърди вярвания и да отворят умовете си към нови гледни точки. Класната стая ще бъде място, където учениците ще чувстват, че могат да подложат всичко на анализ и че мненията им ще бъдат уважавани.

Религиозните доктрини ще бъдат отменени, защото за тях няма място в образователната система. Свободното обсъждане на религията в контекста на философията обаче ще бъде насърчавано, защото този дискурс е много ценен.

Устойчивост

В момента образователната система не се отнася достатъчно сериозно към състоянието на околната среда. Устойчивостта трябва да бъде основен фокус на всяка нова система. Имайки предвид катастрофалното обезлесяване на Амазония, пластмасовите сметища в океаните, замърсяването на атмосферата, разрушаването на екосистеми, заплахата от ядрена радиация и мародерстването в Арктика, от първостепенно значение е за нашите деца да не бъдат предпазвани от истината за нашето реално и продължително влияние върху околната среда.

Учениците ще научат всичко за интелигентното и ефективно управление на ресурсите и отпадъците, ще се докосват до новите енергийни технологии във всичките им форми и ще придобият възможността да решават проблемите, свързани с кризите на околната среда, пред които е изправена планетата. Потопяването в природата ще бъде неотменна част от този модел, тъй като е жизненоважно да възстановим връзката си със земята и с всичко живо на нея.

Целта ще бъде децата да излизат колкото се може повече извън традиционната обстановка на класната стая и да се запознаят с различни видове околна среда в съответствие с учебния контекст.

Също така децата ще получат необходимите умения, за да бъдат самодостатъчни. Това значи, че ще бъдат научени как да отглеждат растения за храна, как да си произвеждат електрическа енергия, как да построят къща, която може да устои на неблагоприятни условия, и други полезни умения, с които да получат пълна автономност. Целта е да се даде на младите хора свободата да не разчитат на система, която върши всичко вместо тях. Ще им се покаже как да правят разумни избори за здравето и благоденствието си чрез добра храна, редовни физически упражнения и медитация. Нищо от това няма да бъде насила и децата ще имат отговорността да се грижат за собствената си жизненост.

Иновативност

Най-големите достижения на човешката креативност и прогрес винаги идват от нестандартни идеи. Нестандартното мислене ще бъде вкоренено във философията на новата образователна система. Училищата ще наблягат на различното мислене, т.е. мислене, което не предполага наличието на ясно разграничени верни и грешни отговори. Стратегии за нестандартно мислене ще позволят на децата да изострят природната си творческа интелигентност, така че да могат да достигнат пълния си потенциал на бъдещи иноватори.

Ненужната конкуренция в класната стая ще бъде заменена със сътрудничество в ученето и преподаването. Нашият потенциал е много по-голям, когато работим заедно, отколкото когато работим отделно или в противоречие един с друг.

Трябва да отгледаме децата си в среда, изградена на принципите на сътрудничество и общност, така че когато пораснат, да помагат за създаването на по-добър и справедлив свят за цялото човечество.

Математиката ще бъде по избор след начално ниво. Тя ще се превърне в значителна и приложима в реалния свят наука. Учениците ще открият как свещените геометрични принципи са свързани с природата, с изграждането на древните цивилизации и със структурата на самата вселена.

Изучаването на науките ще измести фокуса си от редукционния материализъм към нефизически и квантови явления. Това не значи, че образователната система ще изостави материалната наука, а че тя ще излезе извън традиционните рамки и ще включва изучаването на явления, които не можем да възприемем с нашите пет сетива. Това изучаване ще се провежда с помощта на експериментални и изследователски проучвания и с прилагане на научни методи.

Комуникация

Този образователен модел се стреми да съхрани родните ни езици и признава, че културното разнообразие е необходимо за процъфтяването на нашия свят. При все това, английският ще бъде преподаван повсеместно, тъй като това ще даде възможност на различните раси, култури и народи да общуват с лекота в устна и писмена форма.

Грамотността и овладяването на езика ще бъдат основен елемент в началното образование, но в средното образование ще бъдат по избор. Стига детето да може да чете свободно и да се изразява ефективно, задълбочаването на тези умения за него няма да бъде от абсолютна необходимост, освен ако не избере такъв път за развитие, който ги изисква. Инженерите, медицинските сестри и танцьорите по света най-вероятно ще предпочетат да използват това време за развитието на умения в други области.

От около 10-годишна възраст децата ще изучават медийна грамотност. Ще им бъдат представени различни видове медии и те ще се научат да анализират критично различните техники за убеждаване, които се използват. Те ще се научат да разчитат подтекста, да разпознават техниките за манипулация и да анализират политическата пропаганда във всичките ѝ форми. Тези умения са необходими, ако искаме да отгледаме деца, които имат пълен контрол върху собствените си съзнания.

Учениците ще се научат също така да разпознават емоциите и езика на тялото, и ще използват това разбиране в управлението на отношенията си с другите и на собственото си личностно израстване.

Осъзнаването на собствените им емоции ще им помогне да свеждат до минимум както междуличностните, така и вътрешните конфликти.

Съпричастие

Последното от шестте измерения е свързано с въвеждането в училищата на истинска връзка между хората. Много е важно за бъдещите поколения да се научат да ценят всичко живо на планетата, за да излезем от омагьосания кръг на война, потисничество и конфликт, който е причинил огромно количество болка и страдание.

За да еволюираме, трябва да обединим всички цветове и вярвания и да премахнем всички бариери, които ни разделят. Националистическият плам ще бъде премахнат. Няма да се полагат клетви за вярност. Няма да има етноцентрични педагогики. Образователната система ще приеме холистичен, планетарен подход, и ще се основава на философията, че всички сме ЕДНО.

Училищата ще бъдат организирани като общности вместо като институции. Децата ще бъдат ценени и уважавани и ще им се поверяват важни и отговорни роли. Те също така ще бъдат окуражавани да извършват случайни актове на доброта във и извън класната стая и да проявяват съчувствие и благоприличие във всичко, което казват и правят. Децата ще научат как да проявяват съпричастие към хора, които преживяват душевен, физически или емоционален смут, и да го изразяват в нещо толкова просто като сядането до тях и споделянето на болката им, или сърдечна прегръдка. Учителите ще имат свободата и възможността да създадат връзка с всеки един от учениците си. Децата няма повече да се чувстват отчуждени от образователната система, а напротив – обичани, разбирани и освободени.

Шестизмерният модел ще създаде така необходимия баланс в образователната система и ще даде еднаква възможност на всички хора да достигнат най-големия си потенциал, без значение кое мозъчно полукълбо е по-развито у тях. Писал съм за този проект с големи подробности, включително върху структурата и въвеждането му, в книгата си „Образователна революция”, но тази статия би трябвало да ви даде представа за обхвата на идеята. Ако това е типът образователна система, който бихте искали да съществува за бъдещите поколения, нека натиснем бутона за рестартиране заедно!

~ Помогни „Завръщане към природата“ да достигне до повече хора, като споделиш статията с приятели и познати. ~

За автора

Уил Стентън е писател и активист, който е посветил живота си на промяната на образователната система. Наскоро е публикувал книгата си „Образователна революция”, в която предлага напълно нов всеобщ образователен модел за човечеството, наречен Шестизмерния модел.

Източник: The mind unleashed